Amígdala 1: Para tratar aigdalite, faringite, laringite.