Amígdala 2: Para tratar aigdalite, faringite, laringite.