AcupunturaBrasil.Org

Pontos de Confluência dos 8 vasos maravilhosos (ou Canais extraordinários)

Yang Qiao Mai B-62

Yin Qiao Mai R-6

Yang Wei Mai TA-5

Yin Wei Mai CS-6

Du Mai ID-3

Ren Mai P-7

Chong Mai BP-4

Dai Mai VB-41