AcupunturaBrasil.Org

Pontos Xi de Emergência ou Urgência

Pulmão P-6 (Kongzui)

Circulação-Sexo CS-4 (Ximen)

Intestino Grosso IG-7 (Wenliu)

Triplo Aquecedor TA-7 (Huizong)

Baço/Pâncreas BP-8 (Diji)

Fígado F-6 (Zhongdu)

Estômago E-34 (Liangqiu)

Vesícula Biliar VB-36 (Waiqu)

Coração C-6 (Yinxi)

Yin Wei R-9 (Zhubin)

Intestino Delgado ID-6 (Yanglao)

Yang Wei VB-35 (Yangqiao)

Rim R-5 ( Shuiquan)

Yin Qiao R-8 (Jiaoxin)

Bexiga B-63 (Jinmen)

Yang Qiao B-59 (Fuyang)